Főoldal » Hírek » Két ember halálát okozta a gyújtogató - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A rákos­pa­lo­tai lakás­tü­zet túl­élő 12 éves kis­fi­út a rend­őrök men­tet­ték meg, nagy­szü­lei azon­ban éle­tü­ket vesz­tet­ték. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már bün­te­tett fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádolja. 

A vád­lott - egy 53 éves férfi - 2020 júli­u­sá­tól egy épí­té­si vál­lal­ko­zó­nál dol­go­zott, aki szál­lást biz­to­sí­tott egy XV. kerü­le­ti ingat­lan mel­lék­épü­le­té­ben. Ugyan­itt élt a sér­tett csa­lád is, ugyan­is a nagy­apa szin­tén a vál­lal­ko­zó alkal­ma­zá­sá­ban állt. 

A mun­ka­adó a fér­fit ita­lo­zó élet­mód­ja miatt több­ször el akar­ta kül­de­ni, de a férfi min­dig meg­ígér­te, hogy meg­vál­to­zik. Az ismé­telt ittas­sá­ga miatt azon­ban 2020. novem­ber 22-én este a vád­lott és mun­ka­adó­ja között újból nézet­el­té­rés ala­kult ki, ami dula­ko­dá­sig fajult. Ezután már a vál­lal­ko­zó elküld­te, kifi­zet­te a mun­ka­bé­rét, majd közöl­te, hogy más­nap reg­ge­lig hagy­ja el az ingatlant. 

A férfi a vita után egy ideig a garázs­ban dühön­gött, majd lát­szó­lag meg­nyu­god­va fel­ment a lak­ré­szé­be alud­ni. A sér­tett csa­lád a saját lak­ré­szé­ben pihent. A férfi más­nap kora haj­nal­ban lement a mel­lék­épü­let föld­szint­jén lévő garázs­ba, ahol tűzi­fát rakott a mun­ka­adó­ja által előző nap vásá­rolt gép­ko­csi kere­ke alá, majd - nem törőd­ve azzal, hogy a tűz az alvó sér­tet­tek halá­lát okoz­hat­ja - a tűzi­fát meg­gyúj­tot­ta, ezután pedig távozott.

A tűz a gép­ko­csi kör­nye­ze­té­ben fel­hal­mo­zott anya­go­kon át tovább ter­jedt és az álmennye­ze­tet is meg­gyújt­va, gyor­san ter­jesz­ke­dett a sér­tet­tek lak­ré­sze felé. A gép­ko­csi riasz­tó­já­nak hang­já­ra a nagy­apa fel­éb­redt, és sike­rült az uno­ká­ját az abla­kon keresz­tül a tető­re kijut­tat­nia, a tűz, illet­ve a nagy mennyi­sé­gű füst miatt azon­ban a fele­sé­gé­vel már nem tudott kime­ne­kül­ni a lakrészből.

A kis­ko­rút a hely­szín­re érke­zett rend­őrök mene­kí­tet­ték le a tető­ről. Nagy­ap­ja a kór­ház­ba szál­lí­tás során, nagy­any­ja pedig a kór­ház­ban vesz­tet­te életét.

A vád­lott által oko­zott tűz­ben leégett a mel­lék­épü­let, vala­mint az ott tárolt érté­kek. A férfi a mun­ka­adó­já­nak mint­egy 60 mil­lió forint kárt okozott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös vissza­eső­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, így tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint külö­nö­sen nagy kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést indítványozott.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben adott koráb­bi tájé­koz­ta­tá­sa az aláb­bi lin­ke­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egesgyorsitot-hasznalhatott-a-rakospalotai-tuz

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-befejezte-a-nyomozast-a-ket-ember-halalaval