Főoldal » Hírek » Két ember halálával ért véget a száguldás – fotókkal - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal férfi ellen, aki gép­ko­csi­já­val a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve oko­zott két ember halá­lá­val, és három ember súlyos sérü­lé­sé­vel járó köz­úti bal­ese­tet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. május 5-én, kora est, az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a 3115-es főúton Tápi­ó­bics­ke felől Nagy­ká­ta irá­nyá­ba. A férfi gép­ko­csi­já­ban ült egy fia­tal lány és három fia­tal férfi is. Az autó a meg­en­ge­dett 90 km/h-s sebes­sé­get jóval túl­lép­ve, 116 km/h-s sebes­ség­gel haladt a ned­ves bur­ko­la­tú úton, ami­kor egy balra ívelő kanyar­ban a férfi elvesz­tet­te ural­mát a jár­mű­ve felett, és átsod­ró­dott a szem­köz­ti sávba. Az elkö­ve­tő az autó­val fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san hala­dó sze­mély­gép­ko­csi­val, amely­ben az idős női veze­tő mel­lett egy fia­tal férfi uta­zott.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vét­len gép­ko­csi a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li árok­ba sod­ró­dott és fának ütkö­zött, míg a bal­ese­tet okozó férfi jár­mű­ve az úttes­ten kereszt­be for­dult. 

A men­tők a fia­tal nőt, vala­mint a vét­len jármű veze­tő­jét élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel vit­ték kór­ház­ba, azon­ban a szak­sze­rű kór­há­zi ellá­tás elle­né­re mind­ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték. A vét­len jármű utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lést szen­ve­dett el, az bal­ese­tet okozó férfi, vala­mint két utasa súlyos, negye­dik utasa pedig könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. 

A fotók a hely­szí­nen készül­tek a bal­eset­tel érin­tett jár­mű­vek­ről.