Főoldal » Archív » Két embercsempész előzetes letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el két szerb fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.  

A gyanú sze­rint az egyik férfi 2017. ápri­lis 30-án egye­zett meg Szer­bi­á­ban két sze­méllyel abban, hogy három koszo­vói állam­pol­gárt elrejt az álta­la veze­tett kami­on rak­te­ré­ben és becsem­pé­szi őket Magyar­or­szág és így az Euró­pai Unió terü­le­té­re. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en, a rak­tér­ben elbú­jó három mig­ráns­sal együtt, a gya­nú­sí­tott belé­pés­re jelent­ke­zett 2017. május 1-jén az éjje­li órák­ban a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág terü­le­té­re Szer­bia irá­nyá­ból. A belé­pést köve­tő­en a mig­rán­sok a rak­tér­ből kiszáll­tak, ket­te­jü­ket a határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben, míg a har­ma­dik sze­mélyt a kami­on veze­tő­fül­ké­jé­ben von­ták ellen­őr­zés alá.

A másik férfi 2017. május 1-jén a dél­előt­ti órák­ban álla­po­dott meg Szer­bi­á­ban isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­val abban, hogy a határ mel­let­ti ben­zin­kú­ton fel­vesz az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ba két török állam­pol­gárt és őket elrejt­ve Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pé­szi, majd onnan Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ba mászott be a két török állam­pol­gár, és azok­ra a cso­mag­tar­tót rázár­va a gya­nú­sí­tott 2017. május 2-án vala­mi­vel éjfélt köve­tő­en jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re Rösz­ké­nél Szer­bia irá­nyá­ból. A határ­át­ke­lő­he­lyen vég­zett rend­őri ellen­őr­zés során a két mig­ránst a sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­te­ré­ből elő­ál­lí­tot­ták és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez meg­fe­le­lő enge­dé­lyek­kel nem ren­del­kez­nek. 

Az ügyész­ség mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt. 

A gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben a nyo­mo­zás több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folyik a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­ügye­le­te mel­lett.