Főoldal » Hírek » Két embercsempész is távtárgyaláson állt bíróság elé a hét folyamán Siófokon- Fotókkal és rendőrségi videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nem­ré­gi­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat egy ukrán fér­fi­val szem­ben, míg egy mol­dáv fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé a hét folya­mán. A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság első­fo­kon mind­két ügy­ben tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján hir­de­tett ítéletet.

Az egyik bűn­ügy­ben a 30 éves ukrán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­ben a szerb határ köze­lé­ben vett fel öt, magát szír állam­pol­gár­nak valló mig­ránst a gép­ko­csi­já­ba, akik­kel meg­ál­la­po­dott, hogy sze­mé­lyen­ként 4.000 euró elle­né­ben Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja őket. A vád­lot­tat a somo­gyi rend­őrök az M7 autó­pá­lyán intéz­ke­dés alá akar­ták vonni, azon­ban a férfi nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni kez­dett, mely­nek során Bala­ton­szár­szó tér­sé­gé­ben lesod­ró­dott az úttest­ről és egy fának hajt­va bal­eset szen­ve­dett. A vád­lott ezután elme­ne­kült a hely­szín­ről anél­kül, hogy az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lyek álla­po­tá­ról meg­győ­ző­dött volna. A rend­őrök ennek elle­né­re az egyik kör­nyék­be­li nya­ra­ló kert­jé­ben elrej­tő­ző fér­fit rövid időn belül elfogták.

A szer­dai napon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz igény­be véte­lé­vel meg­tar­tott tár­gya­lá­son a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gét a vád­irat­tal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, mely miatt a fér­fit 4 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint 7 évre kiuta­sí­tot­ta Magyarországról.

A másik bűn­ügy­ben 2021. feb­ru­ár végén a Bala­ton déli - Somogy megyei - sza­ka­szát érin­tő csem­pész­út­vo­na­lon fog­ták el a rend­őrök azt a 29 éves mol­dáv fér­fit, aki Baja tér­sé­gé­ben vett fel öt szír állam­pol­gárt azért, hogy őket Rába­fü­ze­sen keresz­tül ellen­ér­ték fejé­ben, az állam­ha­tárt jog­el­le­ne­sen átlép­ve Auszt­ri­á­ba csem­péssze. A vád­lot­tat azon­ban a somo­gyi rend­őrök Sió­fok bel­te­rü­le­tén intéz­ke­dés alá von­ták, majd a mig­rán­sok fel­fe­de­zé­sét köve­tő­en őri­zet­be vették.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség a csü­tör­tö­ki napon táv­meg­hall­ga­tás­sal állí­tot­ta bíró­ság elé az azóta letar­tóz­ta­tás­ba került fér­fit, akit a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság 3 év 4 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, és – a Btk. köte­le­ző ren­del­ke­zé­sé­nek meg­fe­le­lő­en - 6 év 8 hónap­ra kiuta­sí­tot­ta Magyarországról.

Az íté­let egyik eset­ben sem emel­ke­dett jog­erő­re, mivel az ügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa, míg a védel­mek eny­hí­tés miatt jelen­tet­tek be fellebbezést.

A fotók a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek. 

Az ukrán férfi üldö­zé­sé­ről készült rend­őr­sé­gi video­fel­vé­tel a követ­ke­ző lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/orizetben-az-embercsempesz-17