Főoldal » Archív » Két és fél év börtön gyorsított eljárásban a kalauzra támadó férfinak

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt két napon belül állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki lekö­pött és bán­tal­ma­zott egy kala­uz­nőt a Buda­pest Monor között köz­le­ke­dő vona­ton. A bíró­ság jog­erő­sen két és fél év bör­tön­re ítél­te a vádlottat.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy mono­ri férfi 2016 novem­be­ré­ben Buda­pes­ten a Nyu­ga­ti pálya­ud­va­ron fel­szállt a Monor­ra köz­le­ke­dő vonat­ra, de nem vál­tott jegyet. A vona­ton a kala­uz­nő, a bűn­ügy sér­tett­je kezel­ni sze­ret­te volna a férfi menet­je­gyét. Erre a gya­nú­sí­tott hőbör­gött, han­go­san szid­ta a kala­uzt. A sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit arra, hogy a követ­ke­ző meg­ál­ló­nál száll­jon le a vonatról. 

Péte­ri köze­lé­ben a kala­uz­nő vissza­tért a férfi felé, hogy meg­győ­ződ­jön arról, hogy leszáll-e. A gya­nú­sí­tott azon­ban ismét kia­bál­ni kez­dett vele. Ezt látva egy, a vona­ton utazó, szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr iga­zol­ta magát és rászólt a fér­fi­ra, hogy hagy­ja abba a hangoskodást.

Mit sem törőd­ve a rend­őri fel­lé­pés­sel, a gya­nú­sí­tott arcon köpte és olyan erő­vel ütöt­te meg a kala­uz­nőt, hogy a sér­tett egy utas ölébe esett.

A rend­őr és két férfi utas fékez­te meg a fér­fit, akit Monor­ra érkez­ve a rend­őrök őri­zet­be vettek.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott fér­fit. A Mono­ri Járás­bí­ró­ság 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat. A bíró­ság íté­le­te jogerős.