Főoldal » Archív » Két és fél méteres műfenyővel akarta kiengesztelni barátnőjét

A pécsi férfi 2013. novem­ber 20-án össze­ve­szett élet­tár­sá­val, ezért elment ott­hon­ról ita­loz­ni. Az ital hatá­sá­ra úgy dön­tött, hogy kibé­kül a pár­já­val, aki­nek engesz­te­lé­sül aján­dé­kot akart vinni. Bement a város köz­pont­já­ban lévő üzlet­köz­pont­ba, ahol a deko­rá­ci­ós cél­ból kiál­lí­tott műfe­nyők közül egy 2,5 méter magas kará­csony­fát - rajta 160 db gömb­dísszel és 25 méter hosszú izzó­sor­ral - magá­hoz vett és azzal az üzlet­köz­pont­ból kisé­tált. A férfi a műfe­nyő­vel a váro­son keresz­tül haza­in­dult, de rövi­de­sen elfogták.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -2,5 méte­res műfe­nyő­vel akar­ta kien­gesz­tel­ni barátnőjét