Főoldal » Hírek » Két év börtönt kapott a cserbenhagyó - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság testi sér­tés, cser­ben­ha­gyás és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa miatt mond­ta ki bűnös­nek azt a fér­fit, aki 2019 kará­cso­nyán oko­zott bal­ese­tet, majd anél­kül mene­kült el a hely­szín­ről, hogy segít­sé­gét fel­aján­lot­ta volna.

A vád­lott 2019. novem­ber 23-án, késő este, Sal­gó­tar­ján­ban egy presszó előtt ita­lo­zott, majd össze­szó­lal­ko­zott uno­ka­test­vé­ré­vel, akit ököl­lel állon ütött. Az ütés­től a sér­tett­nek mind­két oldalt eltö­rött az áll­kap­csa, műtét­re is szo­rult. A csont­tö­ré­ses sérü­lés közel tíz hét alatt gyó­gyult meg.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után később egy talál­ko­zá­suk során bocsá­na­tot kért uno­ka­test­vé­ré­től, a bocsá­nat­ké­rést a sér­tett elfogadta.

A vád­lott 2019. decem­ber 18-án vásá­rolt egy for­gal­mi enge­déllyel és rend­szám­mal nem ren­del­ke­ző sze­mély­gép­ko­csit, amely­re két nap­pal később Sal­gó­tar­ján­ban fel­sze­relt két rend­szám­táb­lát. 2019. decem­ber 21-én, éjjel, a megye­szék­he­lyen egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban áttért a menet­irá­nya sze­rint bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött egy vele szem­ben hala­dó teher­gép­ko­csi­val. A vád­lott a bal­ese­tet után a ron­cso­ló­dott gép­ko­csi­já­ból az abla­kon keresz­tül kimá­szott, és futva elme­ne­kült a hely­szín­ről, anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna róla, vala­ki meg­sé­rült vagy segít­ség­re szorul-e.

A testi sér­té­si cse­lek­mény miatt a Sal­gó­tar­já­ni, míg az egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa és a cser­ben­ha­gyás miatt a köz­le­ke­dé­si ügyek­ben eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a férfi ellen, az ügye­ket a bíró­ság egyesítette.

A vád­lott több­ször volt már bör­tön­ben, leg­utóbb 2019 már­ci­u­sá­ban sza­ba­dult, külö­nös vissza­eső­nek szá­mít. Erre is figye­lem­mel a bíró­ság két év bör­tön­bün­te­tés­re és két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint három évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.

Az íté­le­tet az ügyész, a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.