Főoldal » Hírek » Két év börtönt kért az ügyészség a többszörös eltiltás hatálya alatt vezetőre - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­val szem­ben, akit a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előt­ti 2 évben 13-szor marasz­tal­tak el köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gés miatt.

A vád­irat sze­rint a fér­fit 2021. nya­rán köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek és bűn­cse­lek­mény miatt is eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től. A vád­lott ennek elle­né­re 2021. augusz­tus 20. nap­ján, dél­után, lakó­he­lyé­ről Sze­ged­re veze­tett az autó­ban egy utast szál­lít­va, ami­kor a helyi rend­őrök iga­zol­tat­ták. A rend­őri intéz­ke­dés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a férfi érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik és több eltil­tás hatá­lya alatt is áll, így meg­szeg­te az ezzel kap­cso­la­tos köz­le­ke­dé­si szabályokat.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit a jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­tel vádol­ja, ame­lyet több­szö­rös vissza­eső­ként köve­tett el. Az ügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri, 2 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a köz­ügyek­től eltil­tás mellett.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.