Főoldal » Hírek » Két fajtiszta németjuhász kutyát lőtt ki a vadász – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hiva­tá­sos vadásszal és meg­bí­zó­já­val szem­ben, akik­nek maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben 2020. tava­szán egy faj­tisz­ta német­ju­hász kutya elpusz­tult, míg egy másik súlyo­san megsebesült.

A vád­irat sze­rint a Sze­ged kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő nő 2020. ápri­lis 27. nap­ján, dél­után ész­re­vet­te, hogy a tanyá­ja mögöt­ti, vil­lany­pász­tor­ral kör­be­ke­rí­tett lege­lőn egy szét­té­pett bárá­nya fek­szik. A nő egy isme­rő­sé­től azt a tájé­koz­ta­tást kapta, hogy a kör­nyé­ken kóbo­rol két német­ju­hász kutya, ame­lyek tulaj­do­no­sa nem ismert. Dél­után 5 óra körül a nő a tanyá­ja abla­ká­ból kinéz­ve látta a két kutyát, akik az udva­rá­ra is bemen­tek. A nő a saját kutyá­ját elen­ged­ve zavar­ta el a két álla­tot, akik egy köze­li tanya terü­le­té­re távoz­tak, mely­nek tulaj­do­no­sa koráb­ban befo­gad­ta az elkó­bo­rolt állatokat.

A nő ezt köve­tő­en fel­hív­ta hiva­tá­sos vadász isme­rő­sét azzal, hogy lője ki a tanyá­ja terü­le­té­re tévedt kutyá­kat. Rövid­del ezt köve­tő­en a férfi terep­já­ró­já­val kör­be­jár­ta a kör­nyé­ket és isme­ret­len módon a tanya tor­ná­cán fekvő két kutyát sem­le­ges terü­let­re hívta, majd ott egy golyó­spus­ká­val egy-egy lövés­sel azo­kat lete­rí­tet­te. A lövé­sek követ­kez­té­ben az egyik kutya azon­nal elpusz­tult, míg a másik­nak súlyos sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A férfi az elpusz­tult kutyát egy dög­kút­ba dobta, míg a másik kutyá­nak sike­rült vissza­fut­nia oda, ahon­nan a vadász elhív­ta az állatokat.

Idő­köz­ben egy a közös­sé­gi olda­lon meg­je­lent fel­hí­vás­ra jelent­ke­zett az álla­tok gaz­dá­ja is, aki a meg­seb­zett kutyát állat­or­vos­hoz vitte és a gyors orvo­si beavat­ko­zás, vala­mint a több­szö­rös utó­gon­do­zás hatá­sá­ra a kutya éle­tét sike­rült megmenteni.

A vád­lot­tak a sér­tett­nek az egyik faj­tisz­ta kutya elpusz­tí­tá­sá­val 250.000 forint, míg a másik kutya meg­se­be­sí­té­sé­vel 102.000 forint kárt okoztak.

A járá­si ügyész­ség a nőt és a vadászt minő­sí­tett állat­kín­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.