Főoldal » Archív » Két fegyvert engedély nélkül tartó férfi letartóztatását kezdeményezte az ügyészség a hétvégén

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során két sze­ge­di férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, akik egy­más­tól füg­get­le­nül enge­dély nél­kül tar­tot­tak lőfegyvert. 

A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke rég­óta nehez­mé­nyez­te a húga és a sér­tett között kiala­kult pár­kapcsola­tot, mely­nek több­ször han­got adott. A gya­nú­sí­tott azt írta 2020. ápri­lis 10-én, dél­előtt sms üze­net­ben a sértett­nek, hogy „meg is halhatsz a csa­lá­do­dért”, majd 13 óra­kor meg­je­lent a sértett sze­ge­di házá­nál, és az autó­ja motor­házának tete­jé­re fel­lép­ve az ingat­lan kerí­té­sén átug­rott. Ezután a gya­nú­sí­tott ráfog­ta az udva­ron tar­tóz­ko­dó sér­tett­re a nála levő pisz­tolyt, majd fenye­get­te őt. A sér­tett a fenye­ge­tés elől a házba sza­ladt, és meg­pró­bál­ta az ajtót maga után behúz­ni, köz­ben tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A gyanú­sí­tott a sér­tett után ment, az egyik kezé­vel az ajtót rán­gat­va pró­bált bejut­ni, és mikor az rés­nyi­re kinyílt, a fegy­ver­rel a sér­tett felé lőtt. A lövés a sér­tet­tet nem talál­ta el, a bejá­ra­ti ajtó mel­lett az épület falá­ba fúró­dott. Ezután a gya­nú­sí­tott a fegy­vert eldob­ta, és közöl­te, hogy ren­dez­zék le ezt más­képp, majd ami­kor az ajtót már nem tudta a sér­tett tovább tar­ta­ni, akkor foj­to­gat­ni kezd­te őt, és köl­csö­nös vere­ke­dés ala­kult ki közöt­tük. A sér­tett kihasz­nál­va azt, hogy a gya­nú­sí­tott elen­ged­te és vissza­ment a lőfegy­ve­rért, az épü­let mel­lék­he­lyi­sé­gé­be zár­kó­zott. Rövid­del ezután a rend­őrök a hely­szín­re érkez­tek és a gya­nú­sí­tot­tat előállították. 

A másik gya­nú­sí­tott 2020. ápri­lis 10-én kora dél­után talál­ko­zott egy sze­ge­di busz­meg­ál­ló­ban az isme­rő­sé­vel, aki 4.000 forin­tért aján­lott neki eladás­ra egy német gyárt­má­nyú pisz­tolyt. A gya­nú­sí­tott az aján­la­tot elfo­gad­ta, átvet­te a pisz­tolyt, majd azt a nad­rág­ja hátsó részé­be tűzte, de ezt meg­elő­ző­en még több alka­lom­mal elő­vet­te és eltet­te. A busz­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dók ész­lel­ték a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyét, és a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­ték, akik a hely­szín­re érkez­ve elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit és őri­zet­be vették. 

Mind­két fegy­ver a jog­sza­bá­lyok sze­rint tűz­fegy­ver­nek, ezál­tal lőfegy­ver­nek minő­sül, amelynek tar­tá­sá­ra egyi­kük sem ren­del­ke­zett enge­déllyel. A lőfegy­ver egyéb­ként 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés elő­idé­zé­sé­re alkal­mas, az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra nem. 

A húga barát­já­ra táma­dó gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, míg a lőfegyvert vásár­ló gya­nú­sí­tott­nál a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re, vissza­esői minő­sé­gé­re is figye­lem­mel, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tá­suk egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére. 

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vá­nyok­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.