Főoldal » Hírek » Két férfit is megkéselt Kecskemét belvárosában - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 nya­rán, két hét lefor­gá­sa alatt Kecs­ke­mét bel­vá­ro­sá­ban két fér­fit is meg­ké­selt, vala­mint az egyi­kük apját is bántalmazta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 17-én este Kecs­ke­mé­ten, a Pető­fi Sán­dor utcá­ban sétált, ami­kor szó­vál­tás­ba került egy isme­ret­len fér­fi­val, aki szóvá tette, hogy miért nézi őt a vád­lott olyan fel­tű­nő­en. Az isme­ret­len egy átjá­ró­hoz hívta a vád­lot­tat, hogy a nézet­el­té­ré­sü­ket tisztázzák.

A vád­lott elin­dult az átjá­ró felé, a sér­tett pedig követ­ni kezd­te. Ekkor a vád­lott hir­te­len vissza­for­dult és a zseb­ké­sé­vel egy víz­szin­tes kaszá­ló moz­du­la­tot tett a sér­tett mell­ka­sa felé. A sér­tett hát­ra­lé­pett, a hasát és a mell­ka­sát behúz­ta, így a vád­lott kése a fel­ső­ru­há­za­tát átvág­va kar­col­ta a testét.

A vád­lott a kés­sel ismét a sér­tett felé csa­pott, ami a jobb kar­ját felü­le­te­sen elta­lál­ta. Ezután a vád­lott távo­zott a hely­szín­ről. A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se is kiala­kul­ha­tott volna.

Mint­egy két hét múlva, augusz­tus 1-én a vád­lott ismét a Pető­fi Sán­dor utcá­ban sétált, ami­kor össze­ta­lál­ko­zott az egyik isme­rő­sé­vel. A vád­lott nehez­telt fér­fi­re, mert úgy érez­te, hogy fleg­mán, nagy­ké­pű­en visel­ke­dik vele. A vád­lott az isme­rőst egy átjá­ró­hoz hívta és közöl­te vele, hogy „vegyen vissza az arcá­ból”, amire a sér­tett azt vála­szol­ta, hogy nem ér rá.

A vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd elő­ka­pott egy másik zseb­kést. Ekkor ért oda hoz­zá­juk a sér­tett édes­ap­ja, aki meg­pró­bál­ta a fiát és táma­dó­ját ellök­ni egy­más­tól. Mielőtt ez sike­rült volna, a vád­lott a kés­sel hasba szúr­ta a sér­tet­tet. A sér­tett apja a fia védel­mé­ben hanyatt lökte a vád­lot­tat, majd a sér­tett meg­pró­bál­ta elven­ni tőle a kést, de meg­bot­lott és a vád­lott mellé esett. Ekkor a vád­lott a kés­sel nya­kon, majd vál­lon szúr­ta az ismerősét.

A sér­tett apja meg­pró­bál­ta elven­ni a vád­lot­tól a kést, dula­kod­ni kezd­tek, de a kés meg­vág­ta az apa ujját. Ezután a vád­lott elsza­ladt a hely­szín­ről. A sér­tett a nya­kán, vál­lán és a hasán szen­ve­dett sérü­lé­se­ket, ame­lyek közül a mély nyak­sé­rü­lés köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes volt, de a hasat érő szú­rás­nak is lehe­tett volna élet­ve­szé­lyes követ­kez­mé­nye. A sér­tett apja a hüvelyk­uj­ján könnyebb sérü­lést szen­ve­dett, de mara­dan­dó ideg­sé­rü­lés is kiala­kul­ha­tott volna. A vád­lot­tat a rend­őrök még augusz­tus 1-én elfog­ták, majd letar­tóz­ta­tás­ba került. Jelen­leg egy másik ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét tölti.

A bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény kísér­le­té­vel, vala­mint mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény - rend­őr­sé­gi fotók­kal - az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:

Őri­zet­ben a kecs­ke­mé­ti kése­lő | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)