Főoldal » Hírek » Két fiatal tolvaj letartóztatásban - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 21, illet­ve egy 18 éves mát­ra­ve­re­bé­lyi fia­tal letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2021-ben több lopást is elkö­vet­tek lakóhelyükön.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 21 éves fia­tal férfi 2021. janu­ár 31-én, dél­után, Mát­ra­ve­re­bél­yen egy ingat­lan utca­front felő­li fém szer­ke­ze­tű kerí­tés­ele­me­i­ből több dara­bot kéz­zel lehaj­to­gat­va és lefe­szít­ve letört és eltu­laj­do­ní­tott, több mint 33.000 forint kárt okozva.

A gya­nú­sí­tott 18 éves tár­sá­val 2021. augusz­tus 10-én a dél­előt­ti órák­ban az ajtót befe­szít­ve Mát­ra­ve­re­bély köz­ség­ben egy csa­lá­di házba men­tek be, ahon­nan 110.000 forint kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

A gya­nú­sí­tot­tak ellen több bün­te­tő­el­já­rás folyik a rend­őr­ség előtt, egy kiter­jed­tebb sze­mé­lyi kör tag­ja­ként szá­mos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt való­sí­tot­tak meg 2021-ben.

A 21 éves gya­nú­sí­tott volt már bün­tet­ve, fia­ta­labb tár­sát pedig 2020 év végén bocsá­tot­ták el javí­tó­in­té­ze­ti nevelésből.

A bíró­ság a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te, egy hónapra.