Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két halálos áldozattal járó balesetet okozott egy férfi – rendőrségi fotókkal – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 37 éves bün­tet­len elő­éle­tű dobo­zi fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő az  elsőbb­ség­adá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel oko­zott halá­los köz­le­ke­dé­si balesetet.

A ter­helt 2022. szep­tem­ber 06-án, dél­előtt autó­val indult az ott­ho­ná­ba, azon­ban veze­tés köz­ben rosszul lett. A férfi emi­att több­ször meg­állt, majd rövid vára­ko­zás után foly­tat­ta az útját úgy, hogy orvo­si ellá­tást nem vett igény­be. A vád­lott este ért Vész­tő köze­lé­be, és megint rosszul lett, emi­att az egyik keresz­te­ző­dés­ben az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző!” jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sa elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a védett úton köz­le­ke­dő autó­nak, ezért összeütköztek.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len autó veze­tő­je és elül ülő utasa olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­hal­tak. A hátsó ülé­sen uta­zók közül egyi­kük élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg. Nála, és a másik utas­nál mara­dan­dó fogya­té­kos­ság is kiala­kult. A bal­ese­tet okozó férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki a jármű biz­ton­sá­gos veze­té­sé­re képes álla­pot­ban van.

Az ügyész­ség a ter­helt beis­me­ré­se ese­té­re mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze 1.900.000 forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A rend­őr­ség által készí­tett képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/volt-into-jel-megis-megtortent-a