Főoldal » Archív » Két hét alatt négy embercsempész letartóztatásban Tolnában

Az ügyész­ség egy cseh és egy grúz állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta eredményesen.

Egyre több ember­csem­pészt fog­nak el Tolna Megyé­ben, két héten belül négy gya­nú­sí­tot­tat tar­tóz­tat­tak le. Ezút­tal két külön ügy­ben, egy cseh állam­pol­gár, vala­mint egy grúz állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz. A gyanú sze­rint a cseh gya­nú­sí­tott egy sze­mély­au­tó­val öt, míg a grúz gya­nú­sí­tott egy len­gyel honos­sá­gú kis­te­her­au­tó­val tizen­ket­tő, magát szír szár­ma­zá­sú­nak valló sze­mélyt fuva­ro­zott azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba szállítsa.

A nyo­mo­zó ható­ság mind­két fér­fit állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, amely bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya kiemel­ke­dő, két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A gyanú sze­rint ugyan­is az uta­sok mind­két eset­ben Magyar­or­szá­gon ille­gá­li­san tar­tóz­kod­tak, az Euró­pai Unió orszá­ga­i­ba való belé­pés­re illet­ve tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmánnyal nem ren­del­kez­tek. A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint rész­ben önál­ló­an, rész­ben ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel, több orszá­gon keresz­tül, végül köz­vet­le­nül Szer­bi­á­ból jutot­tak Magyar­or­szág­ra, ahol egy erdős terü­le­ten vet­ték fel őket a gya­nú­sí­tot­tak. A grúz gya­nú­sí­tott által veze­tett jármű iga­zol­ta­tá­sá­ra az M9 autó­úton, míg a cseh autó­é­ra Pör­böly köz­ség terü­le­tén került sor.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a letar­tóz­ta­tás okai fenn­áll­nak, így első­sor­ban szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük veszé­lye, illet­ve az isme­ret­le­nül maradt tár­sa­ik­kal tör­té­nő kap­cso­lat­fel­vé­tel útján a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, vala­mint a hason­ló bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek a veszé­lye is.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyát mind­két ügy­ben elfo­gad­ta és 2020. feb­ru­ár 4. nap­ján egy-egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A  koráb­bi letar­tóz­ta­tá­sok­ról kiadott saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tők el:

Újabb ember­csem­pész letartóztatásban

Autó­pá­lyán állí­tot­ták meg az ember­csem­pészt - letar­tóz­ta­tás­ba került