Főoldal » Hírek » Két hónapon belül újra lopott – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki miu­tán egy pék­ség­be és egy büfé­be is betört, alig 2 hónap­pal később ismét lopott, ekkor egy autóból.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. már­ci­us 18-áról 19-ére vir­ra­dó­an betör­te egy IV. kerü­le­ti pék­ség abla­kát, majd az üzlet­be bement és onnan ellop­ta a pénz­tár­gép kasszá­ját. Ezt köve­tő­en, még ugyan­ezen az éjje­len egy szin­tén újpes­ti büfé­be is betört, ahol az ott talál­ha­tó játék­au­to­ma­tát feszí­tet­te fel, amely­ből apró­pénzt lopott. Alig 2 hónap­pal később, 2022. május 11-én este a vád­lott bement egy IV. kerü­le­ti tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ba, az ott par­ko­ló egyik, le nem zárt sze­mély­gép­ko­csi ajta­ját kinyi­tot­ta, és abból elemelt egy nap­szem­üve­get és egy okmá­nyok­kal, vala­mint pont­gyűj­tő kár­tyák­kal teli övtáskát.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit, mint több­szö­rös vissza­esőt lopás bűn­tet­té­vel és 2 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint a jog­el­le­nes gaz­da­go­dás ere­jé­ig ren­del­jen el a vád­lot­tal szem­ben vagyonelkobzást.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A fotó­kat a hely­szí­nen készítették. 

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, rend­őr­sé­gi – a tet­ten­érés­ről beszá­mo­ló és fotót is tar­tal­ma­zó –  köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ki-a-kicsit-nem-becsuli