Főoldal » Hírek » Két kábítószerkereskedő letartóztatásának meghosszabbítását, harmadik társuk bűnügyi felügyeletét indítványozta az ügyészség- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, vala­mint egy férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét, akik több megyé­re kiter­je­dő­en érté­ke­sí­tet­tek kábítószert.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a ter­hel­tek jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló negye­dik tár­suk­kal 2020. novem­be­ré­től kez­dő­dő­en több megyé­ben kábí­tó­szert ter­jesz­tet­tek azért, hogy rend­sze­res anya­gi haszon­ra tegye­nek szert. Elfo­gá­suk több megye rend­őre­i­vel való együtt­mű­kö­dés ered­mé­nye­ként össze­han­golt bűn­ügyi akció kere­té­ben tör­tént még 2021 janu­ár­já­ban. A nyo­mo­zás során tar­tott kuta­tás alkal­má­val a rend­őrök mint­egy 11 kg kábí­tó­szert, több mint 25 mil­lió forint kész­pénzt, egy sze­mély­gép­ko­csit, vala­mint továb­bi tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le.

A cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel– amely 5 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés – ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tot­tak szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint a cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­gé­re, idő­ben elhú­zó­dó jel­le­gé­re figye­lem­mel a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2021. októ­ber 28-ig meg­hosszab­bí­tot­ta, amely dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem vég­le­ges, a har­ma­dik ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, egy­út­tal 2021. novem­ber 22-ig bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz alkalmazásával.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/osszehangolt-akcioban-negy-gyanusitottat-elfogtak#1