Főoldal » Archív » Két kilogramm kokain egy dunakeszi házban

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett egy duna­ke­szi férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, aki Pest megye külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in, Duna­ke­szin, Fóton és a fővá­ros­ban koka­int árult.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy duna­ke­szi férfi 2019 feb­ru­ár­já­ban mint­egy 2 kg koka­int szer­zett, azt a házá­ban mérte, porciózta.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda nyo­mo­zói 2019. feb­ru­ár 27-én a fér­fit akkor von­ták intéz­ke­dés alá, ami­kor a kiada­golt kábí­tó­szert a vásár­ló­i­nak, a bűn­ügy tovább három gya­nú­sí­tott­já­nak szál­lí­tot­ta. A nyo­mo­zók a férfi duna­ke­szi házá­ban kuta­tást tar­tot­tak, ennek során meg­ta­lál­ták a mint­egy 2 kilo­gramm koka­int, ezen kívül a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket és jelen­tős össze­gű kész­pénzt is találtak.

A jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a bűn­cse­lek­mény kima­gas­ló tár­gyi súlya miatt meg­szök­ne. A bűn­cse­lek­mény kons­pi­ra­tív jel­le­ge okán tar­ta­ni kell attól, hogy sza­ba­don véde­kez­ve veszé­lyez­tet­né a nyo­mo­zás sike­rét, ered­mé­nyét. A folya­ma­tos, hosszabb időre beren­dez­ke­dett elkö­ve­té­si mód miatt a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­vel is szá­mol­ni kell. Mind­ezen körül­mé­nyek kizá­ró­lag a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tók meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.