Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két motorossal ütközött a vétkes sofőr - fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a püs­pök­la­dá­nyi férfi ellen, aki a 4-es számú főúton halad­va áttért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, és sze­mély­gép­ko­csi­já­val két motor­ke­rék­pá­ros­sal ütközött.

A vád­irat sze­rint a püs­pök­la­dá­nyi férfi 2022. júni­us 28-án dél körül úgy köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val a 4-es számú főúton Deb­re­cen felől Kar­cag irá­nyá­ba, hogy őt a bíró­ság koráb­ban eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.  A férfi hala­dá­sa során nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt áttért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, és fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san hala­dó motor­ke­rék­pá­ros sér­tett­nek. Az ütkö­zés után a vád­lott jár­mű­ve tovább­sod­ró­dott, és eköz­ben elgá­zol­ta a máso­dik­ként a sáv­ban hala­dó motor­ke­rék­pá­ros sér­tet­tet is. A vád­lott autó­ja meg­pör­dült és a bal olda­li útpad­ka mel­lett állt meg, míg a két sér­tett a motor­ke­rék­pá­rok­kal az ellen­ke­ző for­gal­mi sáv mel­let­ti árok­ba borult.

A vád­lott miu­tán kiszállt az autó­ból azon­nal elfu­tott anél­kül, hogy segít­sé­get nyúj­tott volna a sérülteknek.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként bekö­vet­ke­ző bal­eset­ben az első­ként érke­ző sér­tett test szer­te 8 napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a másik sér­tett­nek olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei kelet­kez­tek, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge, segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, emel­lett hosszabb időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től és mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.

A nyo­mo­zó ható­ság által a szem­le során készí­tett fotón a vád­lott össze­tört gép­ko­csi­ja látható.