Főoldal » Archív » Két nap alatt négy helyszínen lopott - vádemelés

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki két nap lefor­gá­sa alatt négy hely­szí­nen, töb­bek között egy isko­la öltö­ző­jé­ből vett el érték­tár­gya­kat és az sem zavar­ta, ha tet­ten érték.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a nő itta­san követ­te el a cse­lek­mé­nye­it - két nap alatt négy helyszínen.

Első­ként 2018. janu­ár­já­nak egyik dél­után­ján, taní­tá­si idő­ben egy helyi gim­ná­zi­um­ba ment be, ahol az öltö­ző­ből külön­bö­ző érték­tár­gya­kat és kész­pénzt sze­dett össze, majd távoz­ni akart. A tor­na­órá­ról az öltö­ző­be tartó kis­ko­rú sér­tet­tek azon­ban ész­lel­ték a cse­lek­mé­nyét és meg­pró­bál­ták fel­tar­tóz­tat­ni. A zsák­má­nyolt dol­gok meg­tar­tá­sa és mene­kü­lé­sé­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a nő az egyik útját álló gyer­me­ket a hajá­nál fogva rán­gat­ni kezd­te, de osz­tály­tár­sai védel­mé­re kel­tek, majd taná­ra­ik segít­sé­gé­vel vissza­tar­tot­ták az elkövetőt.

Még ugyan­ezen a napon, az éjsza­kai órák­ban a nő befe­szí­tet­te egy csa­lá­di ház kerí­té­sé­nek kis­ka­pu­ját, és a ház bejá­ra­ti ajta­ját is fesze­get­ni kezd­te, ami­kor az ott lakó sér­tett rászólt és elmenekült.

Más­nap dél­ben a helyi teme­tő­ben por­tyá­zó elkö­ve­tő egy kerék­pá­ron hagyott tás­kát lopott el benne pár ezer forint­tal, egy kis­ér­té­kű tele­fon­nal és okmá­nyok­kal, miköz­ben a táska gaz­dá­ja éppen egy sírt gondozott.

Ezt köve­tő­en mind­össze két órá­val bemá­szott egy csa­lá­di házas ingat­lan­ra, fel­fe­szí­tet­te a garázst, ott több tár­gyat össze­ké­szí­tett, majd egy létra segít­sé­gé­vel befe­szí­tet­te a ház für­dő­szo­bá­já­nak abla­kát és oda is bemá­szott. A ház­ból éksze­re­ket, vala­mint egyéb érték­tár­gya­kat vett magá­hoz, de cse­lek­mé­nyét ész­lel­ték, és a sér­tett feltartóztatta.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás, és a kis­ko­rú sér­tet­tel szem­ben kifej­tett maga­tar­tá­sa miatt rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a nő ellen.