Főoldal » Hírek » Két napon belül bíróság elé állította az ügyészség a megállóban alvó embert kifosztó férfit – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a több­szö­rös vissza­eső fér­fit, aki egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban kifosz­tott egy ott alvó embert. 

A vád sze­rint egy 36 éves férfi 2022. augusz­tus 6-áról 7-ére vir­ra­dó­ra az Okto­go­non ész­re­vet­te a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban alvó, ittas fér­fit, aki a kezé­ben tar­tot­ta a mint­egy 150.000 forin­tos mobil­te­le­fon­ját. Miu­tán meg­győ­ző­dött róla, hogy a sér­tett nem fogja ész­re­ven­ni, kivet­te a kezé­ből a tele­font, amit a zse­bé­be rej­tett, a hely­színt azon­ban már nem tudta elhagy­ni, mert elfogták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, ahol a vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­ság Előt­ti Ügyek Cso­port­ja képviselte.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki kifosz­tás bűn­tet­té­ben, és ezért őt – mint több­szö­rös vissza­esőt – 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fel­leb­be­zett, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kiszabásáért.

Jelen ügy­ben a bün­te­té­si tétel 1 évtől 7 és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A bűn­cse­lek­ményt és a rend­őri elfo­gást fel­ve­vő tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/pillanatok-alatt-rendorkezen-az-elkoveto