Főoldal » Archív » Két napon belül elítélték az idős asszonyt kifosztó férfit

A Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség 2014. ápri­lis 16-án - két nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után - bíró­ság elé állí­tott egy 22 éves fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te miatt. A hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban is bün­te­tett férfi 2014. ápri­lis 14-én 13 óra körül Jász­apá­ti egyik utcá­já­ban a gya­lo­go­san köz­le­ke­dő 68 éves asszony mögött haladt kerék­pár­ral. Ami­kor a sér­tett mellé ért, kikap­ta az asszony kezé­ből a tás­ká­ját. Az idős sér­tett hiába pró­bált utána siet­ni, az elkö­ve­tő a tás­ká­val együtt a hely­szín­ről elme­ne­kült. A jász­be­ré­nyi rend­őrök egy órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tőt. A Jász­be­ré­nyi Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely íté­let a kihir­de­tés­kor jog­erő­re emelkedett.

A Jász-nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - idős asszony kifosztása