Főoldal » Archív » Két napon belül végrehajtandó fogház a notórius ittas vezetőnek

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt két nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt az abo­nyi fér­fit, aki koráb­bi bün­te­té­sei elle­né­re újból itta­san veze­tett. Az abo­nyi férfi fittyet hány­va arra, hogy ittas veze­té­sért már több­ször elítél­ték, és szá­mos köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés­sel össze­füg­gő ügye volt, 2014. már­ci­us 2-án a reg­ge­li órák­ban Abony lakott terü­le­tén ismét itta­san - és a koráb­bi ügyei miatt jogo­sít­vány nél­kül - veze­tett egy teher­gép­ko­csit, ami­kor a rend­őrök igazoltatták.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.03.06.