Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két nemzetközi orgazda csoport felel a bíróság előtt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság, közokirat-hamisítás, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés miatt vádat emelt két olyan nem­zet­kö­zi orgaz­da cso­port­tal szem­ben, ame­lyek lopás­ból, sik­kasz­tás­ból, csa­lás­ból szár­ma­zó jár­mű­ve­ket jóval piaci ár alatt, hamis okmá­nyok­kal, átütött alváz­szá­mok­kal magyar­or­szá­gi viszont­el­adó tár­sa­ik­nak ját­szot­tak át, majd a későb­bi, piaci áron tör­tént eladá­suk során jelen­tős haszon­ra tet­tek szert.

A vád­irat sze­rint az olasz, magyar, román és líbi­ai fér­fi­ak­ból álló bűnö­zői cso­port egyik olasz tagja 2017 és 2019 között lopás­ból, sik­kasz­tás­ból és csa­lás­ból szár­ma­zó nagy érté­kű sze­mély­au­tó­kat szer­zett meg azért, hogy - a tol­má­cso­lás­ban és vevők fel­ku­ta­tá­sá­ban segéd­ke­ző román társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel - juta­lék fejé­ben magyar és líbi­ai viszont­el­adó tár­sa­ik­nak érté­ke­sít­se. A jár­mű­vek között több olyan is volt, ame­lye­ket Olasz­or­szág­ban hamis okmá­nyok­kal bérbe vet­tek, de már nem vit­tek vissza, hanem azok az orgaz­da cso­port olasz fel­haj­tó embe­ré­hez kerül­tek. Ő tele­fo­non átküld­te a gaz­dá­ra váró jármű fotó­it román tár­sá­nak, aki­nek pozi­tív jel­zé­sét köve­tő­en egy másik olasz tár­suk sofőr­ként hozta a kisze­melt autót Magyarországra.

A vád­lot­tak az átütött alváz­szá­mú jár­mű­vek ere­de­té­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben a for­ga­lom­ba hoza­tal során hamis for­gal­mi enge­dé­lye­ket, iga­zo­lá­so­kat és adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket hasz­nál­tak fel. A líbi­ai és magyar viszont­el­adó vád­lot­tak - tudva azok bűnös ere­de­té­ről - jóval a piaci ár alatt jutot­tak a jár­mű­vek­hez. Így egy 19 mil­lió forin­tot érő gép­ko­csi­hoz 6 mil­lió forin­tért, hogy aztán alig két héten belül 14,5 mil­lió forin­tért adják tovább. A többi eset­ben is hason­ló haszon­ra tet­tek szert a bel­föl­di vagy Líbi­á­ba tör­tént érté­ke­sí­tés során.

A másik orgaz­da cso­port egyik magyar tagja olasz kap­cso­la­tai révén hamis vagy „kló­no­zott” alváz­szá­mú, lopott mun­ka­gé­pek és trak­to­rok magyar­or­szá­gi érté­ke­sí­té­sét szer­vez­te úgy, hogy az ehhez szük­sé­ges vétel­árat négy másik magyar társa biz­to­sí­tot­ta. A mun­ka­gé­pek­hez volt, hogy har­ma­dá­ron jutot­tak hozzá, tete­mes haszon­ra szert téve a végső vevő részé­re rövid időn belül piaci áron tör­tént tovább érté­ke­sí­tés során.

A két orgaz­da cso­port két év alatt 11 nagy érté­kű sze­mély­au­tó és 8 mun­ka­gép szer­ve­zett eladá­sá­ban műkö­dött közre. A nyo­mo­zók a magyar­or­szá­gi végső vevők­höz került jár­mű­ve­ket az eljá­rás során lefog­lal­ták. Az egyik vád­lott­nak ami­att is felel­nie kell, mert az átvett vétel­ár elő­le­gek­ből a kial­ku­dott mun­ka­gé­pek beszer­zé­sét nem intéz­te és a vétel­ár­ral sem tudott elszámolni.

Az ügyész­ség 14 sze­mélyt üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel, két továb­bi sze­mélyt csa­lás bűn­tet­té­vel vádol, és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni. 

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.