Főoldal » Archív » Két nő került rablás miatt előzetesbe

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy har­minc­há­rom és egy har­minc­két éves békés­csa­bai nő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik május 1-én az utcán rabol­tak ki egy fér­fit Békéscsabán.

A gyanú sze­rint a sér­tett férfi 2018. május 1-én 19 óra és 19 óra 30 perc között Békés­csa­bán, egy köz­tér bok­ros részén aludt itta­san. A gya­nú­sí­tot­tak oda­men­tek hozzá, test­szer­te meg­rug­dos­ták, majd a bán­tal­ma­zás hatá­sa alatt levő sér­tett ruhá­za­tát átku­tat­ták. A gya­nú­sí­tot­tak a sér­tet­től ily módon elvet­tek 3.800 forint kész­pénzt és távoz­tak. A bán­tal­ma­zott férfi egy közel­ben jár­őrö­ző rend­őr­nek elmond­ta, hogy mi tör­tént vele, így a rend­őr­ség rövid időn belül elfog­ta a gyanúsítottakat.

Az ügyész­ség a kény­szer­in­téz­ke­dést szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt, vala­mint azért indít­vá­nyoz­ta, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a  sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást megnehezítenék.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát har­minc napra elrendelte.