Főoldal » Hírek » Két parkoló autónak is nekiment az ittas sofőr – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, két napon belül ered­mé­nye­sen bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki Tisza­kécs­ke egyik utcá­já­ban ittas­sá­ga miatt autó­já­val letért az útról és előbb az út jobb-, majd a bal olda­lán is neki­üt­kö­zött egy-egy par­ko­ló autónak.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi 2023. novem­ber 27. nap­ján a késő dél­utá­ni órák­ban ittas álla­pot­ban vezet­te gép­jár­mű­vét Tisza­kécs­kén. Az elkö­ve­tő az egyik utcá­ban ittas­sá­ga miatt nem követ­te az út vonal­ve­ze­té­sét, arról jobb oldal­ra letért és ott neki­üt­kö­zött egy par­ko­ló autó­nak, amely­nek hátsó ülé­sen egy kis­ko­rú gyer­mek ült.Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sofőr autó­já­val átsod­ró­dott az úttest bal olda­lá­ra és ott neki­ment egy kapu­be­já­ró­ban par­ko­ló gép­ko­csi­nak is. A férfi ezt köve­tő­en meg­pró­bált elin­dul­ni az autó­já­val, ez azon­ban – az autón a bal­eset követ­kez­té­ben kelet­ke­zett sérü­lé­sek miatt – nem járt siker­rel és végül az út mel­let­ti árok­ban kötött ki. A bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A rend­őr­ség a fér­fit a hely­szí­nen őri­zet­be vette, majd Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség két nap­pal a cse­lek­mény elkö­ve­tés után, 2023. novem­ber 29. nap­ján ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bá­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bíró­ság a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben és vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let elle­ne az ügyész, súlyo­sí­tá­sért - a bün­te­té­sek tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se végett -fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben érin­tett gép­jár­mű­ve­ken az ütkö­zés követ­kez­té­ben kelet­ke­zett sérü­lé­sek láthatók.