Főoldal » Hírek » Két román embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két román fér­fi­nak, akik 23 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Bel­gi­um­ban élő gya­nú­sí­tot­tak mik­ro­busszal érkez­tek Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­péssze­nek Nyugat-Európába.  A gép­ko­csit fel­vált­va veze­tő fér­fi­ak 2022.január 4. nap­ján, éjjel 3 óra­kor vet­tek fel a jár­mű­be Öttö­mös kül­te­rü­le­tén 23 - magát afgán állam­pol­gár­sá­gú­nak valló - sze­mélyt, aki­ket a meg­bí­zó­ik jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ra. Ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak volna, de a rend­őrök iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték őket.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja tart a mai napon ülé­se­ket, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós eszközzel.