Főoldal » Hírek » Két román és egy belga állampolgár embercsempész elleni vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két román és egy belga állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akik tizen­két szír mig­ráns­nak nyúj­tot­tak segít­sé­get ahhoz, hogy ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba jussanak.

A vád­irat sze­rint 2020. novem­ber 21-én a reg­ge­li órák­ban az egyik férfi a belga honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba Magyar­or­szág terü­le­tén fel­vett 12 szír állam­pol­gárt, akik ille­gá­li­san érkez­tek az ország­ba, azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba jut­tas­sa. A férfi a gép­ko­csi­val a magyar-osztrák határ felé haladt, miköz­ben előt­te egy német rend­szá­mú  gép­jár­mű­vel két másik férfi köz­le­ke­dett, akik azt ellen­őriz­ték, hogy nincs-e rend­őri ellen­őr­zés az úton.

A mig­ráns sze­mé­lye­ket szál­lí­tó gép­ko­csit 2020. novem­ber 21-én 13 óra 30 perc­kor az M1 autó­pá­lya 73-es km szel­vé­nyé­ben, a Gré­bics pihe­nő­ben - Tata köze­lé­ben - rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták, a sze­mély­gép­jár­mű utas­te­ré­ben és cso­mag­tar­tó­já­ban a mig­rán­so­kat meg­ta­lál­ták. A „fel­ve­ze­tő” gép­ko­csit a rend­őrök az autó­pá­lya 171-es km szel­vé­nyé­nél állí­tot­ták meg.

A három férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2020. novem­ber 24-én ren­del­te el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­ak letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn, őket bör­tön­bün­te­tés­re és Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra ítélje.