Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két sofőr okozott súlyos gyalogos balesetet – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség két jár­mű­ve­ze­tő ellen emelt vádat, akik Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban össze­üt­köz­tek, mely­nek követ­kez­té­ben egy járó­ke­lő súlyo­san megsérült.

A vád­irat sze­rint a 78 éves vád­lott 2022. novem­ber 18-án, dél­után, Sal­gó­tar­ján egyik útke­resz­te­ző­dé­sé­ben a jel­ző­lám­pa tilos jel­zé­sé­nél vára­ko­zott azért, hogy balra kanya­rod­jon. A sza­bad jel­zést köve­tő­en a szem­ből érke­ző, egye­ne­sen tovább­ha­la­dó jár­mű­vek elha­la­dá­sát meg­vár­ta, ekkor érke­zett szem­ből a keresz­te­ző­dés­be a 23 éves vád­lott. A fia­tal sofőr a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get túl­lép­ve, 71-75 km/h-val haladt, ami­kor a másik vád­lott a gyors­haj­tó fék­tá­vol­sá­gán belül meg­kezd­te a kanya­ro­dást. A fia­tal jár­mű­ve­ze­tő féke­zett és fél­re­kor­má­nyoz­ta az autó­ját, de neki­üt­kö­zött a másik gép­ko­csi­nak, majd a jár­mű­ve fel­ha­ladt a jár­dá­ra, és elütött egy sza­bá­lyo­san vára­ko­zó 57 éves nőt.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a nő mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got szenvedett. 

A két sofőr ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ügyész­ség. A bal­eset nem követ­ke­zett volna be, ha az idős férfi a szem­ből érke­ző autó fék­tá­vol­sá­gán belül nem kezdi meg a kanya­ro­dást, de ha a fia­ta­labb vád­lott leg­fel­jebb 50 km/h sebes­ség­gel haladt volna, a jár­mű­ve az ütkö­zés után az úttes­ten állt volna meg, így nem ütöt­te volna el a gyalogost.

Mind­két jár­mű­ve­ze­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás az ügyé­szi indít­vány, a 78 éves fér­fit – mivel alkal­mat­lan a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­re – vég­le­ges hatállyal kérik eltil­ta­ni. Bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa ese­tén a több mint fél­mil­lió forin­tos bűn­ügyi költ­sé­get együt­te­sen kell megfizetniük.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A fel­vé­telt a rend­őr­ség készí­tet­te a bal­eset hely­szí­nén, azon az érin­tett gép­jár­mű­vek láthatóak.

a baleset helyszíne az összeütközött autókkal