Főoldal » Archív » Két tárgyból megbukott, dühében iskolatársára támadt

A Somogy Megyei Főügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tott egy fia­tal­ko­rút. A vád­lott -aki egy kapos­vá­ri szak­kö­zép­is­ko­la tanulója- 2014. júni­us 4-én a déli órák­ban, miu­tán osz­tály­fő­nö­ke közöl­te vele, hogy két tan­tárgy­ból meg fog bukni, fel­dúlt álla­pot­ba került. Az isko­la udva­rán oda­ment isko­la­tár­sá­hoz, és min­den előz­mény nél­kül hasba akar­ta rúgni, majd mivel ez nem sike­rült, egy alka­lom­mal ököl­lel nagy erő­vel hason ütöt­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, lépét el kel­lett távolítani.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye