Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Két táskányi lopott áruval akart kisétálni az áruházból – videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki alig két hónap lefor­gá­sa alatt öt kis­kun­fél­egy­há­zi üzlet­ből és egy kecs­ke­mé­ti nagy­áru­ház­ból is lopott. Utób­bi üzlet­ben a lopott dol­go­kat a ruhá­za­tá­ba és két tás­ká­ba rej­tet­te, majd azok­kal meg­pró­bált fize­tés nél­kül kisé­tál­ni az áru­ház­ból, azon­ban a biz­ton­sá­gi őrök feltartóztatták.

A vád­irat sze­rint a nő 2023. május 8-án, egy kecs­ke­mé­ti áru­ház­ban több mint 100.000 forint érték­ben, külön­bö­ző áru­cik­ke­ket – ágy­ne­mű­ket, pár­ná­kat, külön­bö­ző szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket, egy üveg tojás­li­kőrt és egy rúd­por­szí­vót – helye­zett a kosa­rá­ba, majd azok­kal egy pró­ba­fül­ké­be ment. Ott a vonal­kó­do­kat, illet­ve a cso­ma­go­lá­so­kat leszed­te az áru­cik­kek­ről, majd azo­kat a váll­tás­ká­já­ba és egy bevá­sár­ló sza­tyor­ba tette, illet­ve a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te és fize­tés nél­kül távo­zott az üzlet­ből. Miu­tán az elkö­ve­tő a vevő­te­ret elhagy­ta, a biz­ton­sá­gi őrök fel­tar­tóz­tat­ták és egy iro­da­he­lyi­ség­be kísér­ték, ahol a nő önként elő­ad­ta a lopott dolgokat.

A vád­lott a kis­kun­fél­egy­há­zi áru­há­zak ese­té­ben is hason­ló elkö­ve­té­si mód­szert alkal­ma­zott, az ello­pott dol­go­kat a ruhá­za­tá­ba, illet­ve tás­kák­ba rej­tet­te, majd fize­tés nél­kül távo­zott. A nő élel­mi­sze­rek, alko­hol­ter­mé­kek és ruha­ne­műk mel­lett még egy WC ülő­két is ellopott.

A nő 2023 júni­u­sá­ban egy kis­kun­fél­egy­há­zi üzlet elől meg­pró­bált eltol­ni egy lezárt, 80.000 forint érté­kű kerék­párt, ám egy járó­ke­lő rászólt, emi­att azt vissza­tol­ta. Ez azon­ban nem szeg­te a vád­lott ked­vét, ugyan­is kis idő múlva egy 150.000 forint érté­kű kerék­párt lopott el ugyan­on­nan, immár sikeresen.

Az ügyész­ség a nőt 3 rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel, egy rend­be­li lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és 4 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fel­vé­telt a kecs­ke­mé­ti áru­ház biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te az irodahelyiségben.