Főoldal » Hírek » Két tószegi fiatal ittasan közlekedési táblákat rongált meg

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság­ra két tósze­gi fia­tal­em­ber­rel szem­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett bűn­tett miatt.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­lok 2020. feb­ru­ár 15-én a haj­na­li órák­ra Tósze­gen alko­ho­los álla­pot­ba kerültek.

Haj­na­li 1 óra­kor gya­lo­go­san elin­dul­tak Tószeg főut­cá­já­nak tar­tott Atti­la úton, majd 200 méte­ren 4 db köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lát ron­gál­tak meg min­den ok és indok nél­kül. Az „Egye­net­len úttest” jel­ző­táb­lát a föld­ből kirán­gat­ták, a „Behaj­ta­ni tilos” jel­ző­táb­lát egy kiegé­szí­tő táb­lá­val együtt eltör­ték. Az „Egy­irá­nyú út” jel­ző­táb­lát elfor­gat­ták, míg egy másik „Behaj­ta­ni tilos” táb­lá­nak a fém­bi­lin­csét meg­ron­gál­ták, mely ezál­tal lecsú­szott. Ez utób­bi jel­ző­táb­la kiegé­szí­tő táb­lá­ját pedig 180 fok­kal elforgatták.

A veszélyt jelző és tilal­mi köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lák eltá­vo­lí­tá­sá­val, az uta­sí­tást adó jel­ző­táb­lák meg­vál­toz­ta­tá­sá­val a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát, az abban részt­ve­vők éle­tét és testi épsé­gét az elkö­ve­tők köz­ve­tet­ten veszélyeztették.

A vád­lot­tak a tósze­gi önkor­mány­zat­nak cse­lek­mé­nyük­kel 21.367 forint anya­gi kárt is okoz­tak, melyet haj­lan­dó­ak megtéríteni.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon bün­te­tő vég­zést a két bün­tet­len elő­éle­tű és cse­lek­mé­nyét meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben és intéz­ke­dés­ként bocsás­sa őket próbára.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dönteni.