Főoldal » Hírek » Két utas életébe került a szabálytalan előzés Tiszaugnál - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019. októ­ber 4-én a 44-es főúton, Tisza­ug köze­lé­ben sza­bály­ta­la­nul előz­ve bal­ese­tet oko­zott, ami miatt két utasa meg­halt, a har­ma­dik utas pedig súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. októ­ber 4-én dél­után Tisza­ug köze­lé­ben, a 44-es számú főúton Laki­te­lek irá­nyá­ba egy sze­mély­gép­ko­csit veze­tett. Az idő­já­rás derült volt, a látá­si viszo­nyok is jók vol­tak, az asz­fal­to­zott úttest szá­raz volt. A veze­tő mel­let­ti ülé­sen uta­zott a vád­lott barát­nő­je, míg a hátsó ülé­se­ken a barát­nő 11 éves húga és a barát­nő anyja ültek.

A vád­lott egy jobb­ra ívelő kanyar­ban az egye­net­len, kátyús úttes­ten úgy kez­dett előz­ni, hogy a szem­be­jö­vő sáv nem volt kellő távol­ság­ban sza­bad. A vád­lott mint­egy 88-94 km/h sebes­ség­gel haj­tott, fékez­ni kez­dett, de ennek elle­né­re mint­egy 40-42 km/h sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött egy szem­ből jövő pót­ko­csis teher­au­tó ele­jé­nek. Az ütkö­zés után mind­két jármű a vád­lott hala­dá­si irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sáv­ban állt meg.

A bal­eset­ben a sze­mély­au­tó jobb olda­li első ülé­sén utazó barát­nő és a jobb olda­li hátsó ülé­sen utazó anya olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el, hogy a hely­szí­nen meg­hal­tak. Az anyja mel­lett utazó 11 éves lány és a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. Mind a vád­lott, mind pedig a sér­tet­tek sza­bá­lyo­san becsa­tolt biz­tos­ági övet használtak.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint előz­ni abban az eset­ben sza­bad, ha az elő­zés cél­já­ból igény­be venni kívánt for­gal­mi sáv olyan távol­ság­ban sza­bad, hogy az elő­zés a szem­be­jö­vő for­gal­mat nem zavarja.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.