Főoldal » Archív » Kétszázmillió forint értékben szerzett meg lopott autóalkatrészeket az orgazda

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 739 darab, össze­sen 205.796.680 forint érté­kű lopott alkat­rész és 34 darab eltá­vo­lí­tott sor­szá­mú motor­blokk meg­vá­sár­lá­sa miatt emelt vádat egy har­minc­há­rom éves fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a meg­vett 739 darab alkat­rész mind­egyi­ke új volt és az egyik leg­na­gyobb - német hát­te­rű - hazai autó­ipa­ri cég tulaj­do­nát képez­te, ahon­nan azo­kat eltu­laj­do­ní­tot­ták. A 34 darab motor­blok­kot a vád­lott úgy vásá­rol­ta meg, hogy azo­kon nem volt azo­no­sí­tó szám, mivel azo­kat már koráb­ban eltávolították.

Az így meg­szer­zett autó­ipa­ri ter­mé­ke­ket a férfi Győr-Moson-Sopron megyei és Veszp­rém megyei ingat­la­no­kon tárolta.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet har­minc­öt bűn­cse­lek­ménnyel, vagy­is egy rend­be­li külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel és har­minc­négy rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A fér­fi­val szem­ben 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.