Főoldal » Hírek » Kétszer fordulva loptak egy tanyáról – rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség lopás és sik­kasz­tás miatt emelt vádat azzal a három elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik egy Deb­re­cen­hez köze­li ingat­lan­ról előbb elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket, majd álla­to­kat lop­tak el.

A sér­tett Deb­re­cen köze­lé­ben talál­ha­tó ingat­la­nán lévő kisebb házba 2021 augusz­tu­sá­ban beköl­tö­zött isme­rő­se, az ügy női vád­lott­ja és annak élet­tár­sa, az idő­sebb férfi vád­lott. A lak­ha­tá­sért cse­ré­be vál­lal­ták a tanyán lévő álla­tok gon­do­zá­sát. A tanyán meg­lá­to­gat­ta őket egyik isme­rő­sük - egy fia­ta­labb férfi -, aki­vel elha­tá­roz­ták, hogy lopni fog­nak a csa­lá­di házból.

2021. augusz­tus 21-én, este, a fia­ta­labb férfi autó­val érke­zett a tanyá­hoz, majd hár­man fogó­val lever­ték a bejá­ra­ti ajtón lévő laka­tot. A vád­lot­tak az ingat­lan­ról külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket lop­tak el, össze­sen közel 580.000 forint érték­ben. Az ello­pott esz­kö­zö­ket a fia­ta­labb férfi az édes­ap­já­nak a házá­ba szál­lí­tot­ta, aki nem tudott a bűn­cse­lek­mény elkövetéséről.

Nem sok­kal később, éjfél után a fia­ta­labb elkö­ve­tő vissza­haj­tott a tanyá­hoz, ahol a tár­sa­i­ra rábí­zott álla­tok közül 11 darab, 220.000 forint érté­kű ser­tést pakol­tak be a járműbe.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során a sér­tett mint­egy 800.000 forint kára tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült, mivel az ello­pott érté­ke­ket és álla­to­kat visszakapta.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A rend­őr­ség hely­szí­nen készí­tett fotói itt lát­ha­tók: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ketszer-fordultak