Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Kétszer is ellopta ugyanazt a biciklit az asszony Lőrinciben - fotóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek, vala­mint garáz­da­ság és testi sér­tés miatt emelt vádat a közép­ko­rú nő ellen, aki két­szer is ellop­ta ugyan­azt a kerék­párt, de mind­két­szer elkapták.

A vád­lott a lopás­so­ro­za­tot 2022 tava­szán kezd­te meg és nyár köze­pé­ig foly­tat­ta annak elle­né­re, hogy idő­köz­ben a rend­őr­ség több ház­ku­ta­tást tar­tott nála, sőt, egy ízben három napra őri­zet­be is vette.

Az ötven­éves asszony 2022 júni­us­ban a lakó­he­lyén, Lőrin­ci­ben, egy udvar­ról kutya­koz­me­ti­kai és állat­gyó­gyá­sza­ti esz­kö­zö­ket tar­tal­ma­zó dobozt lopott. Ezt meg­elő­ző­en, illet­ve ezt köve­tő­en a nő pil­lan­gó for­má­jú nap­ele­mes kül­té­ri deko­rá­ci­ó­kat, vala­mint szí­nes tete­jű föld­be szúr­ha­tó szo­lár lám­pá­kat vitt magá­val két másik telek­ről, továb­bi hely­szí­nek­ről pedig cse­re­pes mus­kát­li­kat és mobil­te­le­fo­no­kat lopott.

Az egyik ház beke­rí­tet­len udva­rá­ról a ter­helt eltolt egy lezá­rat­lan kerék­párt is, melyet rövi­de­sen meg­ta­lál­tak nála a rend­őrök, és vissza­ad­ták azt a tulaj­do­no­sá­nak. A sér­tett öröme nem tar­tott soká­ig, mert a vád­lott négy nap­pal később ugyan onnan ismét ellop­ta a két­ke­re­kű jár­mű­vet, ami akkor sem volt lezár­va. A nyo­mo­zók azon­ban megint résen vol­tak és újfent vissza­vet­ték a lopott bicik­lit a tolvajtól.

2022 júli­u­sá­ban az asszony Lőrin­ci­ben szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy vele egy­ko­rú nővel, mert az ő külön­élő fér­jé­vel beszél­ge­tett az utcán. A vád­lott a járó­bot­já­val ráütött a sér­tett közel­ben álló gép­ko­csi­já­ra, majd a bot­tal hado­nász­va a sér­tett­re támadt. Az így kiala­kult dula­ko­dás során mind­ket­ten a föld­re estek, ahol a ter­helt több­ször bele­ha­ra­pott ellen­fe­le lábába.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­re az elkö­ve­tőt, egy­ben ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. Továb­bá köte­lez­ze őt kár­té­rí­tés­re és a két­száz­ezer forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az ügyész­ség indít­ványt tett a garáz­da­ság­hoz esz­kö­zül hasz­nált járó­bot elkob­zá­sá­ra is.