Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Kétszer is tapétavágó késsel rabolt a 16 éves fiú

Az Egri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 16 éves fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki rövid időn belül két alka­lom­mal is tapé­ta­vá­gó kés­sel fenye­get­ve köve­tett el rab­lást egy heves megyei településen.

A fiú elő­ször 2018. júni­us köze­pén, az éjsza­kai órák­ban állí­tott meg egy fér­fit az utcán, aki­től ciga­ret­tát, majd pénzt kért. Mivel a férfi pénzt nem akart adni, a vád­lott elő­vett egy tapé­ta­vá­gó kést, és azt a sér­tett nya­ká­hoz tart­va kész­pénzt köve­telt tőle. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a pénz­tár­cá­ja tar­tal­mát meg­mu­tat­ta, ami­ből a vád­lott kivett 1.500 Ft-ot, majd a tár­cát vissza­ad­ta és távo­zott a helyszínről.

Egy hónap eltel­té­vel haj­nal­ban lépett oda egy autó­ban vára­ko­zó fér­fi­hoz, és tőle is apró­pénzt, vala­mint ciga­ret­tát kért. A sér­tett adott is a fiú­nak 200 Ft-ot és 2 szál ciga­ret­tát, de ez nem volt elég neki, ezért ismé­tel­ten pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a sér­tet­tet, miköz­ben a férfi enge­dé­lye nél­kül beült a gép­jár­mű anyós­ülé­sé­re. Ezt köve­tő­en a vád­lott a gép­jár­mű műszer­fa­lá­ra letett mobil­te­le­fo­nért nyúlt, hogy azt eltu­laj­do­nít­sa. Ami­kor a sér­tett ezt meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, a vád­lott elő­ka­pott egy tapé­ta­vá­gó kést, ami­nek a pen­gé­jét kitol­ta és folya­ma­to­san a férfi felé tar­tot­ta fenye­ge­tő­leg mind­ad­dig, amíg a tele­font meg nem sze­rez­te. A tapé­ta­vá­gó kés­sel a kezé­ben végül még azzal is meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy „tudod mi fog tör­tén­ni, ha bár­ki­nek elmon­dod”! A vád­lott ezt köve­tő­en távo­zott a hely­szín­ről, a sér­tett tele­fon­ját pedig még aznap eladta.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben két rend­be­li, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, vala­mint mel­lék­bün­te­té­sül köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá azt is, hogy a bíró­ság ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást a vád­lot­tal szem­ben, és köte­lez­ze az eljá­rás során fel­me­rült több mint 100.000 Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.