Főoldal » Archív » Kétszer lopta el ugyanazt a nyakláncot

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki eladott egy lopott nyak­lán­cot, majd később vissza­lop­ta azt. 

A vád­lott 2016 októ­be­ré­ben Buda­pes­ten láto­ga­tó­ban volt egy barát­nő­jé­nél. Onnan azon­ban nem távo­zott üres kéz­zel, ugyan­is magá­val vitte barát­nő­je arany nyak­lán­cát  és kar­kö­tő­jét. A lopott éksze­rek közül a nyak­lán­cot isme­rő­se­i­nek adta el, akik azt édes­any­juk­nak ajándékozták.

Fél évvel később az elkö­ve­tő meg­lá­to­gat­ta őket moho­rai ott­ho­nuk­ban, ahol a ház­ban lévő sze­mé­lyek figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va ugyan­azt a lán­cot lopta el, melyet koráb­ban eladott nekik.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban és azt, hogy köte­lez­ze a sér­tet­tek kárá­nak megtérítésére.