Főoldal » Archív » Kétszer meglopta, átverte, végül megzsarolta az ismerősét a miskolci férfi

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy hónap lefor­gá­sa alatt soro­zat­ban köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket az isme­rő­se, egy mis­kol­ci közép­ko­rú férfi sérelmére.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint, a férfi előbb 2018. szep­tem­ber végén, majd októ­ber köze­pén, az ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel két­szer ment be a sér­tett laká­sá­ba, ahon­nan műsza­ki cik­ke­ket - így LCD tele­ví­zi­ó­kat, mobil­te­le­fo­no­kat és lap­to­pot - tulaj­do­ní­tott el mint­egy 900.000 forint értékben.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét köve­tő­en a gya­nú­sí­tott fel­ke­res­te a sér­tet­tet a laká­sán, közöl­te vele, tudja, hogy az érté­ke­it ki lopta el, ezért fel­aján­lot­ta, hogy 120.000 forint elle­né­ben az eltu­laj­do­ní­tott dol­go­kat vissza­szer­zi. A sér­tett bízott a gya­nú­sí­tott ígé­re­té­ben, a kért össze­get átad­ta, azon­ban az ello­pott dol­ga­i­ból sem­mit nem kapott vissza.

Néhány nap eltel­té­vel a gya­nú­sí­tott ismét fel­ke­res­te a sér­tet­tet, ekkor 100.000 forin­tot köve­telt tőle azzal, hogy­ha a pénzt nem adja át, akkor fel­je­len­ti őt a rend­őr­sé­gen azzal, hogy molesz­tál­ta a fele­sé­gét, és ezen állí­tá­sa­it hamis tanúk fel­hasz­ná­lá­sá­val fogja bizo­nyí­ta­ni. A sér­tett - bár sem­mi­lyen bűn­cse­lek­ményt nem köve­tett el -, a gya­nú­sí­tott fenye­ge­té­sé­nek bevál­tá­sá­tól tart­va a kért össze­get átadta.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fia­tal fér­fit lopás bűn­tet­té­vel, zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel és csa­lás vét­sé­gé­vel gyanúsítja.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, illet­ve a sér­tett befo­lyá­so­lá­sán keresz­tül az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, ezért 1 hónap­ra elren­del­te a letartóztatását.