Főoldal » Archív » Kétszer rabolta ki ugyanazt a lottózót

Halász­sap­ká­val és sötét len­csé­jű nap­szem­üveg­gel takar­ta el az arcát a vád­lott, mielőtt bement egy bala­ton­lel­lei lot­tó­zó­ba, ahová magá­val vitt egy feke­te for­gó­tá­ras
fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat. Azzal fenye­get­te meg az alkal­ma­zot­tat, hogy adja oda neki a napi bevé­telt. Az alkal­ma­zott 826.000 forin­tot adott át a vád­lott­nak, aki a hely­szín­ről elme­ne­kült. Az eset 2012. augusz­tus 15-én tör­tént. Fél évvel később vissza­ment és tár­sá­val ismét kira­bol­ta ugyan­azt a lot­tó­zót. Mind­két vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, akik ellen az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-kétszer rabol­ta ki ugyan­azt a lot­tó­zót