Főoldal » Archív » Kétszer rabolták ki a sértettet – letartóztatásba kerültek

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a har­minc­hat éves és húsz­éves szar­va­si nőnek, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2018 novem­be­ré­ben, majd 2019 már­ci­u­sá­ban is elká­bí­tot­ták, majd kira­bol­ták ugyan­azt a sértettet.

A gyanú sze­rint két nő 2018. novem­ber 5-én a vele tör­tént elő­ze­tes meg­be­szé­lést köve­tő­en meg­je­len­tek a het­ven­öt éves szar­va­si sér­tett laká­sán, ahol figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va isme­ret­len össze­té­te­lű szert kever­tek ita­lá­ba, ami­től a férfi elaludt. A két nő a sér­tett laká­sán kuta­tást vég­zett, és onnan ötszáz­ezer forint kész­pénz­zel, vala­mint két­száz­ezer forint érté­kű elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök­kel távoz­tak. A másik alka­lom­mal, 2019. már­ci­us 15-én, a har­ma­dik, már koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ba került tár­suk vette fel a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, és a fia­ta­labb nővel a fér­fi­nél meg­je­len­tek. Ekkor szin­tén elte­rel­ték a sér­tett figyel­mét, ita­lá­ba nyug­ta­tót tet­tek, ami­től elaludt. Ezen alka­lom­mal ötven­ezer forint érték­ben vit­tek el a fér­fi­től kész­pénzt és értéktárgyakat.

A két nőt a nyo­mo­zó ható­ság 2020. már­ci­us 17-én fogta el, és őket foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki, amely­nek bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség azért kez­de­mé­nyez­te a két nő letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bizo­nyí­tás befo­lyá­so­lá­sa, meg­ne­he­zí­té­se érde­ké­ben az elkö­ve­tés során a sér­tett elbó­dí­tá­sá­hoz hasz­nált üveg­po­ha­ra­kat maguk­kal vit­ték, azo­kat meg­sem­mi­sí­tet­ték. Tar­ta­ni lehet attól is, hogy az elkö­ve­tők az idős sér­tet­tet meg­fé­lem­lí­te­nék, val­lo­má­sa meg­té­te­lé­ben befo­lyá­sol­nák. Az idő­sebb és bün­te­tett elő­éle­tű nő ese­té­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a teg­na­pi napon a két nő letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.