Főoldal » Hírek » Kétszer raboltak ki egy kiskorút – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik 2023 nya­rán, egy buda­pes­ti buszon, fenye­ge­tés­sel sze­rez­ték meg egy kis­ko­rú pén­zét, majd a busz­ról leszáll­va, az Örs vezér téren is kirabolták.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. augusz­tus 7-én, dél­után, a XVII. kerü­let­ben fel­száll­tak a X. kerü­let, Örs vezér tere felé köz­le­ke­dő egyik autó­busz­ra. A három férfi a busz hátsó részé­ben fel­fi­gyelt az egye­dül utazó kis­ko­rú sér­tett­re, majd leül­tek mellé úgy, hogy köz­re­fog­ták. Egyi­kük meg­szó­lí­tot­ta, és köz­ben ölel­get­te a sér­tet­tet, aki ezt meg­elé­gel­ve fel­állt és a busz ajta­já­hoz ment. Az előb­bi vád­lott azon­ban utána ment, majd közel hajolt a sér­tett­hez, és közöl­te, hogy a tár­sai le akar­ják ütni, el akar­ják venni a cuc­ca­it, de ha ad 1.000 forin­tot, akkor meg­vé­di. A sér­tett meg­ijedt, és félel­mé­ben átad­ta a pénzt. A férfi azon­ban újból 1000 forin­tot kért, amit a kis­ko­rú a fenye­ge­tés hatá­sá­ra szin­tén átadott, majd pró­bált eltá­vo­lod­ni.  A fenye­ge­tő követ­te, és továb­bi 5000 forin­tot kért, a sér­tett azon­ban ezt már megtagadta.

A kis­ko­rú az Örs vezér teré­nél leszállt a busz­ról, a vád­lot­tak pedig követ­ték. Ami­kor utol­ér­ték, köz­re­fog­ták, az egyik elkö­ve­tő benyúlt zse­bé­be és fül­hall­ga­tó tokot, ciga­ret­tát és kész­pénzt vett ki, miköz­ben egyik társa a sér­tett másik zse­bé­ben kuta­tott érté­kek után. A rab­lást köve­tő­en a vád­lot­tak futva távoz­tak a helyszínről.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyo­za a vádiratban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://ugyeszseg.hu/ketszer-is-kiraboltak-egy-kiskorut-elfogtak-a-tamadokat-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/