Főoldal » Archív » Kétszer szökött meg egy eljárásban a sorozatbetörő - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és fogoly­szö­kés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az elle­ne lopás miatt indult nyo­mo­zás során két eset­ben szö­kött meg, sőt buj­ká­lás köz­ben is lopott a Pest megyei Dömsödön.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy fia­tal férfi roko­na­i­val a Pest megyei Döm­sö­dön élt. Jöve­del­me, kere­se­te nem volt. 2014 nya­rá­tól 2015 augusz­tu­sá­ig lopá­sok útján szer­zett pénzt. Egye­dül vagy élet­tár­sá­val Döm­söd és Vác­har­tyán tér­sé­gé­ben ajtók, abla­kok kife­szí­té­sé­vel üre­sen álló nya­ra­lók­ba, udva­rok­ba, vala­mint idős, több­nyi­re egye­dül élő embe­rek házá­ba men­tek be. Más ese­tek­ben egyi­kük elte­rel­te a sér­tet­tek figyel­mét, míg a társa besur­rant a házba és ellop­ta az érté­kes­nek vélt dolgokat.

Közel 40 sér­tet­től lop­tak pénzt, ékszert, kerti szer­szá­mo­kat, gépe­ket, tele­font, kerék­párt, gyü­möl­csöt pár ezer forint­tól, 1,2 mil­lió forin­tig ter­je­dő összegben.

A vád­lot­tat 2015. augusz­tus 12-én elfog­ták, és őri­zet­be vet­ték a rend­őrök. Éppen a nyil­ván­tar­tás­ba véte­le folyt, ami­kor levet­ték a kezé­ről a bilin­cset, kihasz­nál­va ezt a pil­la­na­tot kiro­hant a rend­őr­ség épü­le­té­ből, és megszökött.

A fér­fit hat nap eltel­té­vel egyik roko­na házá­nál fog­ták el. Ekkor a vád­lot­tat jog­erős fog­ház­bün­te­tés letöl­té­sé­re büntetés-végrehajtási inté­zet­be szál­lí­tot­ták, azon­ban szö­ké­si ter­vé­vel nem hagyott fel.

Élet­tár­sá­val a bv. inté­zet beszé­lő­jén kiter­vel­te a szö­ké­sé­nek rész­le­te­it, majd azt 2015. októ­ber 18-án végre is haj­tot­ta. Fel­ju­tott az inté­zet kőfa­lá­ra, onnan leug­rott és egy előre egyez­te­tett ház­hoz ment, ahol civil öltö­zet várta, amit az élet­tár­sa készí­tett neki.

A vád­lott két napig egy döm­sö­di hét­vé­gi ház­ban buj­kált az élet­tár­sá­val, ami­kor rájuk talál­tak és elfog­ták. Ez idő alatt két sér­tet­től kerék­párt és ékszert lopott el.

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­té­vel, fogoly­szö­kés bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Buda­pest, 2016. októ­ber 6. napján

Dr. Szabó ferenc s.k. főügyész

2016. 10. 06. Pest