Főoldal » Hírek » Kettétörte a lapátnyelet lakótársának a fején, majd a pénzét is elvette - a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 50 éves oros­há­zi férfi ellen, aki élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta lakó­tár­sát a „szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­lat” díjáért.

A vád­irat sze­rint a pró­bá­ra bocsá­tás hatá­lya alatt álló férfi 2021 nya­rán szí­ves­ség­ből fogad­ta be ott­ho­ná­ba a sér­tet­tet. Mivel mind­ket­ten nehéz körül­mé­nyek között éltek, anya­gi ter­mé­sze­tű viták rend­sze­re­sen elő­for­dul­tak közöt­tük. Ilyen­kor a ter­helt rend­sze­rint pénzt köve­telt a sértettől.

A két férfi között 2022. júni­us 30-án is vita ala­kult ki, ugyan­is a sér­tett nem akar­ta átad­ni a ház tulaj­do­no­sá­nak az aznap meg­ke­re­sett 3.000 forint­ját. A szó­vál­tás során a férfi magá­hoz vett egy lapát­nye­let, majd azzal a sér­tet­tet leg­alább két­szer fejen ütöt­te úgy, hogy a más­fél méter­nél hosszabb lapát­nyél is ket­té­tört. Miu­tán a sér­tett esz­mé­let­len álla­pot­ba került, az éjsza­ka során a férfi átku­tat­ta a ruhá­za­tát és magá­hoz vette a nála talált 1.300 forintot.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben beis­me­rés ese­té­re is sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.