Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kettős felelősség egy halálos balesetben – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség a köz­úti bal­eset­tel érin­tett mind­két jármű veze­tő­jé­nek a fele­lős­ség­re voná­sát kezdeményezte.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tő 2022. augusz­tus 29-én, reg­gel, Nyí­ra­dony­ban a meg­en­ge­dett­nél gyor­sab­ban, 70-72 km/h sebes­ség­gel vezet­te a kis­te­her­au­tó­ját. Mel­let­te - becsa­tolt övvel - a fele­sé­ge, a hátsó ülé­sen - rög­zí­tet­le­nül - három gyer­mek uta­zott. Azért siet­tek a jár­mű­vel, mert az egyik gyer­mek lekés­te a távol­sá­gi autó­buszt, és utol akar­ták érni.

Egy jobb kanyar­ban az apa kike­rült egy víz­tó­csát, ami miatt áttért a szem­köz­ti sávba. A kanyar­ban nem látta a szem­ből érke­ző, nyer­ges vona­tó­ból és pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vényt, ami szin­tén a meg­en­ge­dett­nél gyor­sab­ban, 69 km/h sebes­ség­gel és a szem­köz­ti sávba rész­ben áttér­ve haladt. Bár mind­ket­ten fékez­tek, a fron­tá­lis ütkö­zést nem tud­ták elkerülni.

A bal­eset követ­kez­té­ben a kis­te­her­au­tó utasa, a veze­tő fele­sé­ge olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy más­nap a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te. Férje súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló, a gyer­me­kek és a nyer­ges von­ta­tó veze­tő­je nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Mind­két jár­mű­ve­ze­tő sebes­ség­túl­lé­pé­se, KRESZ sza­bály­sze­gé­se veze­tett a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­hez és a halá­los ered­mény­hez. 

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a két fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el őket a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés során készült fény­ké­pe­ken az össze­üt­kö­zött jár­mű­vek láthatók.