Főoldal » Hírek » Kettős házasság miatt indult eljárás egy magyar nő ellen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ket­tős házas­ság bűn­tet­te miatt egy évre fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást egy nővel szem­ben, aki 2015-ben Íror­szág­ban meg­há­za­so­dott, majd a koráb­bi frigy fel­bon­tá­sa nél­kül 2018-ban újból háza­so­dott egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki községben.

Az ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a gya­nú­sí­tott 2015 szep­tem­be­ré­ben Íror­szág­ban házas­sá­got kötött egy pakisz­tá­ni állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val. Egy évvel később azon­ban meg­szűnt közöt­tük az élet­kö­zös­ség, és a nő vissza­köl­tö­zött Magyar­or­szág­ra. A házas­sá­got viszont nem bon­tot­ták fel, és a nő nem anya­köny­vez­tet­te itt­hon a kül­föl­di házasságkötést.

Az íror­szá­gi férj jogi kép­vi­se­lő­jé­nek a kérel­mé­re 2021 janu­ár­já­ban Magyar­or­szá­gon is anya­köny­vez­ték az íror­szá­gi fri­gyet. Ennek során derült ki, hogy a nő a koráb­bi házas­ság fel­bon­tá­sa nél­kül 2018 júli­u­sá­ban egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki köz­ség­ben házas­sá­got kötött egy magyar férfival.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint a ket­tős házas­ság bűn­tet­tét köve­ti el, aki a házas­sá­gá­nak a fenn­ál­lá­sa alatt újabb házas­sá­got köt. A tör­vény ezt a bűn­cse­lek­ményt három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint az ügyész­ség pró­ba­idő­re fel­füg­geszt­he­ti az eljá­rást, ha attól a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, az elkö­ve­tés mód­já­ra és a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyé­re figye­lem­mel a gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. Fel­té­tel az is, hogy az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három­évi, illet­ve ötévi sza­bad­ság­vesz­tés­nél ne legyen súlyosabb.

Mivel a bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ele­gen­dő vele szem­ben az eljá­rás egy évre tör­té­nő fel­füg­gesz­té­se. Ha ez a pró­ba­idő ered­mé­nye­sen elte­lik, az ügyész meg­szün­te­ti az eljárást.

A koráb­bi frigy fenn­ál­lá­sa alatt kötött házas­ság érvény­te­len, ezért az ügyész­ség kere­se­tet is benyúj­tott az ille­té­kes bíró­ság­hoz a 2018. júli­u­si házas­ság­kö­tés érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érdekében.