Főoldal » Hírek » Kéttucatnyi migránst szállított a teherautóban – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, akit a héten ember­csem­pé­szé­sen értek tet­ten Sze­ged határában.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy sze­mély szer­da haj­nal­ban kísér­te át a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron azt a 25 fős cso­por­tot, aki­ket az elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás sze­rint a határ magyar olda­lán a gya­nú­sí­tott várt a jár­mű­vé­vel. A férfi az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket beül­tet­te a kis­te­her­au­tó­ba, majd Auszt­ria felé indult. Sze­ged tér­sé­gé­ben az 55-ös főúton a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai meg­ál­lí­tot­ták, és fel­fe­dez­ték a cso­mag­te­ré­ben utazó, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló kül­föl­di­e­ket, akik magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A társ­tet­tes­ség­ben, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.

A rend­őr­sé­gi intéz­ke­dés során készült kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-csongrad-csanad