Főoldal » Hírek » Kevesebbet akartak fizetni, ezért kenőpénzt adtak a sofőrnek - FOTÓVAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés miatt emelt vádat négy sze­méllyel szem­ben, akik az állat­te­nyész­tés­sel járó mel­lék­ter­mé­kek súlyá­val trük­köz­tek annak érde­ké­ben, hogy a szál­lí­tá­sért hiva­ta­lo­san keve­seb­bet kell­jen fizetniük.

A vád sze­rint a házas­pár kutya­te­nyész­tés­sel fog­lal­ko­zott, a tevé­keny­sé­gük­kel járó álla­ti mel­lék­ter­mék elszál­lí­tá­sá­ra és keze­lé­sé­re szer­ző­dé­ses viszony­ban áll­tak egy fel­dol­go­zó vállalattal.

A pár arra uta­sí­tot­ta a telep­he­lyü­kön dol­go­zó alkal­ma­zot­tat, hogy a vál­la­lat teher­au­tó­so­főr­jé­nek adja­nak kenő­pénzt azért, hogy az elszál­lí­tan­dó dol­gok tény­le­ges súlyá­nál lénye­ge­sen keve­seb­bet írjon az átvé­te­li jegy­re, így a cég­nek keve­seb­bet kell­jen fizet­nie a szolgáltatásért.

A hul­la­dék­szál­lí­tó a pénzt elfo­gad­ta és a kérés­nek ele­get téve a tény­le­ges­től elté­rő­en csak 500 kg hul­la­dé­kot tün­te­tett fel az okmányokon.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a pár ellen fel­buj­tó­ként, míg az alkal­ma­zott ellen tet­tes­ként elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, a hul­la­dék­szál­lí­tó teher­au­tó­so­főrt pedig vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­val vádol­ta meg. Vád­ira­tá­ban vala­mennyi­ük­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, három vád­lott­nál emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra is tett indít­ványt, továb­bá indít­ványt tett arra is, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a sofőr­től koboz­za el az elfo­ga­dott kenő­pénzt is.