Főoldal » Hírek » Kevesellte a fűnyírásért kapott pénzt, önbíráskodásért kell felelnie - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 18 éves diós­je­női fia­tal­lal szem­ben, aki a koráb­bi fűnyí­rá­sért járó pénzt köve­tel­te 72 éves meg­bí­zó­já­tól, majd erő­szak­kal elvett tőle 2.000 forintot.

A 18. éle­te­vet pár hónap­pal koráb­ban betöl­tött fia­talt 72 éves isme­rő­se meg­kér­te, hogy egy kis fizet­ség elle­né­ben nyír­ja le a füvet por­tá­ján. A munka elvé­gez­té­vel a házi­gaz­da 500 forin­tot adott át a fiú­nak, azzal, hogy később még kiegé­szí­ti azt.

2021. júli­us 15-én 9 óra körü­li idő­ben a fiú elment a sér­tett­hez és elkér­te a sze­rin­te koráb­ban kial­ku­dott 5.000 forint mun­ka­dí­jat. Az idős házi­gaz­da csak 1.000 forin­tot akart fizet­ni, ezért rövid szó­vál­tás után a fia­tal lefog­ta a sér­tett kezét, mel­lé­nyé­nek zse­bé­ből kivett két 1.000 forin­tos bank­je­gyet, majd távozott.

Az ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fia­tal fel­nőtt ellen, mely­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, azzal, hogy a bíró­ság a pró­ba­idő tar­ta­má­ra helyez­ze őt párt­fo­gó fel­ügye­let alá.

A párt­fo­gó fel­ügye­let célja a bűn­is­mét­lés koc­ká­za­tá­nak csök­ken­té­se: a párt­fo­gó fel­ügye­lő az elkö­ve­tő közös­ség­ben tör­té­nő ellen­őr­zé­sé­vel, és irá­nyí­tá­sá­val, támo­ga­tó tevé­keny­sé­gé­vel elő­se­gí­ti annak meg­aka­dá­lyo­zá­sát, hogy a párt­fo­golt ismé­tel­ten bűn­cse­lek­ményt köves­sen el, továb­bá segít­sé­get nyújt neki a tár­sa­dal­mi beil­lesz­ke­dé­sé­hez, az ehhez szük­sé­ges szo­ci­á­lis kész­sé­gek kiala­kí­tá­sá­hoz és fel­té­te­lek megteremtéséhez.