Főoldal » Állás » Kézbesítőt és kézbesítő-takarítót keres a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség mun­ka­tár­sa­kat keres fizi­kai alkal­ma­zot­ti mun­ka­kö­rök­be

kéz­be­sí­tői, vala­mint kézbesítői-takarítói fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra

6 hóna­pos pró­ba­idő kikö­té­sé­vel.

A mun­ka­vég­zés helye a Fővá­ro­si Főügyész­ség, illet­ve az alá­ren­delt kerü­le­ti ügyész­sé­gek.

A mun­ka­kör betöl­té­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek: magyar állam­pol­gár­ság, bün­tet­len elő­élet, leg­alább alap­fo­kú isko­lai vég­zett­ség.

A jelent­ke­zés­hez csa­tol­ni kell rész­le­tes fény­ké­pes szak­mai önélet­raj­zot, mely tar­tal­maz­za:

  • az isko­lai vég­zett­sé­get,
  • egyéb kép­zett­sé­get,
  • az eddi­gi mun­ka­vi­szo­nyok, szol­gá­la­ti és egyéb jog­vi­szo­nyok pon­tos meg­ne­ve­zé­sét, idő­tar­ta­mát (év, hónap, nap),
  • a pályá­zó által alá­írt nyi­lat­ko­za­tot, amely­ben a pályá­za­ti ügy­in­té­zés során benyúj­tott ira­tok­ban és önélet­raj­zá­ban fel­tün­te­tett ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez hoz­zá­já­rul,
  • az elér­he­tő­sé­ge­ket.

A szak­mai önélet­raj­zok alap­ján az alkal­mas jelent­ke­zők sze­mé­lyes meg­hall­ga­tá­son vesz­nek részt, ahol az önélet­rajz­ban meg­je­lölt és fel­tün­te­tett vég­zett­sé­get, egyéb kép­zett­sé­get tanú­sí­tó és az előző mun­ka­vi­szo­nyo­kat iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat be kell mutat­ni­uk.

A jelent­ke­zé­se­ket a fovaros.fou@mku.hu e-mail címre kér­jük kül­de­ni.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. decem­ber 20.