Főoldal » Hírek » Kezdő sofőr okozott súlyos balesetet – fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki gya­kor­lat­lan­sá­ga miatt fron­tá­li­san össze­üt­kö­zött egy másik autó­val.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en más­fél évvel szer­zett jogo­sít­ványt, így kevés veze­tői tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zett.

A fia­tal 2022. janu­ár 11. nap­ján, 16 óra­kor, a havas, jeges felü­le­tű 4-es számú főúton köz­le­ke­dett Kaba felől Püs­pök­la­dány irá­nyá­ba, vele még ket­ten utaz­tak. Min­den­ki hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet. A vád­lott hala­dá­sa­kor nagy­fo­kú figyel­met­len­ség­ből adó­dó­an áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba és ott fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött egy sze­mély­gép­ko­csi­nak. A nagy erejű ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott által veze­tett autó­ban utazó két sér­tett, illet­ve maga a vád­lott is 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a vét­len sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­jé­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei let­tek.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt követ­ke­zett be a bal­eset.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hosszabb időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től.